อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
   
 
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจําแนกที่มาของอํานาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกําหนด สามารถแบ่งแยกประเภทอํานาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น ๒ ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและอํานาจหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติมาตรา ๕๐,๕๓ และ ๕๖

หน้าที่เทศบาล
บทที่๑ เทศบาลตําบล มาตรา ๔๙* (ยกเลิกทั้งมาตรา) มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบล มีหน้าที่ต้องทําให้เขตเทศบาลดังต่อไปนี้
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา

(๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ

(๘) บํารุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑***ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา

(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา

(๙) เทศพาณิชย์ 
 
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 20:53 ผู้เขียนโดย admin