อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
   
 
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล

งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองสำนักหรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 ฝ่าย  11 งาน

1.1  ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานการเจ้าหน้าที่

- งานนิติการ

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานรักษาความสงบ

- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                         - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                         - งานประชาสัมพันธ์

                         - งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ

                         - งานสังคมสงเคราะห์

                         - งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน

 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2565 เวลา 20:53 ผู้เขียนโดย admin