อำนาจหน้าที่
     
อำนาจหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
 
 
 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 งาน  คือ

                   6.1 งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

                           - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

                           - งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน

                           - งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ

                           - งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 

 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14:24 ผู้เขียนโดย admin