ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (egp)
 
 
   
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้าง้้เหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมอนนาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
2 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
3 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมอนนาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
4 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมอนนาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
5 ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
6 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหมอนนาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๖-๐๘๗๘ ชลบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ก.ค. 2565
8 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๔-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ค. 2565
9 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2565
10 จ้างเหมาประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา และรถแห่เทียนพรรษา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2565
11 ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2565
12 ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วย จำนวน ๔๐ กล่อง และน้ำแข็ง จำนวน ๑๐ กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2565
13 จ้างเหมากลองยาว จำนวน ๒ คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2565
14 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกหนองโพรง ถึงหมู่ ๑๐ (ต่อจากโครงการเดิม) (ชุมชนย่อยที่ ๑๒ บ้านชุมแสง) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
15 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายตี๋ เตมีรัศมี (ต่อจากโครงการเดิม) (ชุมชนย่อยที่ ๑๓ บ้านชุมแสงพัฒนา) หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
16 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสก้อน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
18 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๔ เมตร โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันการกัดเซาะท้ายประตูน้ำ หมู่ที่ ๖ ต.หมอนนาง - ต. ทุ่งขวาง (ชุมชนย่อยที่ ๘ บ้านหนองยาง) หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 มิ.ย. 2565
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 2565