กองคลัง
 
 
 
นางสาวเสาวนีย์ อิ่มสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวนุชทิตา รวงผึ้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวยุวดี นทีธารทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางปทิตตา คุณจักร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวัจณีย์ เลงัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวขวัญประภา บุญทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวพฤกษาชาติ อุมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวรุ้งทิวา ชื่นแฉ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเจนจิรา บุญสวน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัสมา ระวิไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ