กองช่าง
 
นายวันชัย ยกนาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปรึชา เจริญผล
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายชัยอนัน พิทักษา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายเคน กันยาประสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิปัติงาน
นางสาวธนาภรณ์ กำจัดภัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเกรียงศักดิ์ เกียรติฟันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสุรศักดิ์ วงษ์แก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายมงคล อาจดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวธัญญลักษณ์ โคตรบุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายทินภัทร ขจรสินกุลชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายผ่อน วรรณศรี
คนงานทั่วไป
นายสมเกียรติ โสมศรี
คนงานทั่วไป
นายสำเริง จึงสุนทรกุล
คนงานทั่วไป
นายเกรียงไกร บุญนาค
คนงานทั่วไป
นายมานัส ซ่อนกลิ่น
คนงานทั่วไป
นายสุภินันท์ เอี่ยมโอภาส
คนงานทั่วไป
นายณรงค์ฤทธิ์ พิมพ์ประไพ
คนงานทั่วไป
นายบัญชา พุทธศร
คนงานทั่วไป
นายพินันท์ กฤษสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายพิทยา ทำเนาว์
พนักงานขับรถยนต์